10.09.2021 Koncert The Hartig Ensemble – Baletu barokowego z Pragi